ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรี คม ทองประสม
ตำแหน่ง :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนวิชางานช่างอุตสาหกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :