[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
พยากรณ์อากาศ
 
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                    โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา  ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ตามคำร้องขอของคณะกรรมการสภาตำบลหัวเมือง ชุดปี พ. ศ.  ๒๕๓๖  โดยมี  นายปฐมพงษ์  ปองดอง   กำนันตำบลหัวเมืองเป็นประธานสภาตำบลหัวเมือง  โดยได้ยื่นหนังสือผ่าน  นายสามารถ  ลอยฟ้า  นายอำเภอ       อำเภอเมืองปาน  ซึ่งได้ให้  ว่าที่ร้อยตรี  อาทิตย์  เรืองวุฒิ  ศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้ประสานงาน  การดำเนินการขอเปิดโรงเรียนต่อ นายประยุทธ์   ฤทธิ์จิตเพียร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ซึ่งได้ขอเสนอการจัดตั้งสาขาโรงเรียนเมืองปานวิทยาต่อสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  และมีการนำเรื่องเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง ซึ่งก็มีมติให้โรงเรียนเมืองปานวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนเมืองปานวิทยาจึงมีคำสั่งให้นายสุรพล  อุทรา  อาจารย์ ๑ ระดับ ๕  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาโรงเรียน  (หนังสืออนุมัติจาก  สศจ. ลป  ที่ ศธ.  ๐๘๖๕/๔๑๔๔ ลว. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๖)  โดยในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยโยนก  จ. ลำปาง ในการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท  สนับสนุนกระเบื้องมุงหลังคาจำนวน ๖๐๐  แผ่น  ปูนซีเมนต์จำนวน ๙๐ ถุง  ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย มนูเศวต และอาจารย์สันติ  เขียวอุไร  เป็นผู้ควบคุมการออกค่ายอาสาพัฒนา  พร้อมกันนักศึกษาชุมนุมจำนวน ๒๕ คน ซึ่งสภาตำบลหัวเมืองได้ขอแรงงานชาวบ้านในตำบลหัวเมืองทุกหลังคาเรือน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยงาน และยังได้บริจาคเสาอาคารและไม้ปลีกเพื่อสร้างอาคาร ขนาดยาว ๓๖ เมตร กว้าง ๘ เมตร จำนวน  ๔ ห้อง เรียน ได้กระทำพิธีการเปิดอาคารโยนกเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  โดยนายสามารถ ลอยฟ้า  นายอำเภอ อำเภอเมืองปานเป็นประธานการรับมอบ ได้ก่อสร้างระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๗ 
ต่อมาระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗  ได้มีคณะนักศึกษาชั้นปีที่  ๔  จากวิทยาลัยโยนก
โดยการนำของนางสาวอทิตยา  เตมะศิริ  จำนวน ๓๒ คน มาจากค่ายอาสาพัฒนา  สร้างห้องส้วมขนาด ๒ คูณ ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้อง และสร้างสนามบาสเกตบอลขนาด ๑๕ คูณ ๒๘ เมตร ๑ สนาม  โดยมี 
นายสามารถ   ลอยฟ้า  นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร  และนายปฐมพงษ์  ปองดอง กำนันตำบลหัวเมือง
พร้อมทั้งคณะกรรมการสภาตำบลหัวเมืองร่วมกันรับมอบห้องส้วมและสนามบาสเกตบอล

                ต่อมาระหว่างวันที่  ๑๖ ถึง ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๓๗  ได้มีคณาจารย์จำนวน ๑๘ คน นักศึกษา  ๑๒๕  คน  จากมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน ๒๕  สถาบัน  ทั่วประเทศได้มาออกค่ายอาสาพัฒนา  ตามโครงการประสานใจสู่ไทยชนบท โดยการนำของอาจารย์ประมูล  วงศ์กระจ่าง  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๖ คูณ ๒๗  จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (  หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )  โดยมีนายพีระ  มานะทรรศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานรับมอบอาคาร
วันศุกร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๘    ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี  มาขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่โรงเรียนจำนวน  ๑  บ่อ  ลึก  ๓๐ เมตร  มีระดับน้ำลึก  ๒๔  เมตร 
วันศุกร์ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๓๘  ได้มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด ๒ คูณ ๒  ลูกบาศก์เมตร  ๑ ถัง  โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

           เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่  ๕๐ ไร่............-........ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ  ๘  หมู่บ้านหลัก  ๑๕ หย่อมบ้าน โดยเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓  จำนวน ๕ โรงเรียน ๑ โรงเรียนสาขา และเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ในสังกัด กศน. จำนวน ๒ โรงเรียน